Privacy­reglement 

Hoe wij zorgvuldig omgaan met patiënt­gegevens

Doel van het reglement is een vast­legging van de maatregelen die praktijk Parkzoom heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiënt­gegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geauto­matiseerd en niet-geauto­matiseerd) van patiënt­gegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiënt­gegevens

a) Patiënt­gegevens worden op een behoorlijke en zorg­vuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn of worden verzameld.
b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
c) Doeleinden zijn:
– gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht;
– gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
– ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;
– andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2) Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a) Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
– de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
– verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
– verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
– verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
– verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
– verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

c) Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
– een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of;
– de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van weten­schappelijk onderzoek en statistiek.

3) Organisatie van de informatie­beveiliging

Huisarts­praktijk Parkzoom heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiënt­gegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
b) Patiënt­gegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. De computers zijn voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

4) Rechten van de patiënt

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk vraagt hiervoor een vergoeding volgens de richtlijnen va de LHV.
c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Dit privacyreglement treedt in werking op 14 mei 2014 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 17:00 uur
Lunchpauze: 12:30 - 13:30 uur.
Telefonisch bereikbaar: 08:00 - 12:30 uur

Vrijdagmiddag gesloten.
Voor acute vragen: dokter Olthof: 
010 - 52 90 366

Betrouwbare informatie

Betrouwbare online informatie over ziekte en gezondheid: www.thuisarts.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdagmiddag gesloten

Lunchpauze: 12:30 - 13:30 uur

Contact

Huisartsenpraktijk Parkzoom
Tjeerd Kuipersstraat 1
2662 GM Bergschenhoek

010 - 529 03 15
info@huisartsenpraktijkparkzoom.nl
www.huisartsenpraktijkparkzoom.nl